Giấy phép hoạt động Bưu chính

Ngày 29 tháng 6 năm 2015 Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI VÀ ĐẦU TƯ đã chính thức được Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM cấp phép hoạt động : CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VỚI CÁC NỘI DUNG: 

1- LOẠI HÌNH DỊCH VỤ:

DỊCH VỤ TƯ CÓ ĐỊA CHỈ NHẬN, CÓ KHỐI LƯỢNG ĐƠN CHIẾC ĐẾN 02KG

2- PHẠM VI CUNG ỨNG DỊCH VỤ:

 TRONG PHẠM VI LIÊN TỈNH (63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 

 

Bài viết này được đăng tải lúc .