THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Ngày 30 tháng 6 năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI VÀ ĐẦU TƯ  chính thức nhận được VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH của BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bài viết này được đăng tải lúc .